Fondy krátkodobých investic a jejich fungování v detailu

5. 4. 2023 | Vstoupit do diskuze

Fondy krátkodobých investic jsou pořád investicí, a na to nelze zapomínat. U jakékoliv investice, fondy krátkodobých investic nevyjímaje, nemůžeme nikdy klientovi tvrdit, že výnos fondu je nějakým způsobem bezrizikový nebo dokonce garantovaný. Vždy musíme brát v potaz rizikovost a s tím spojený očekávaný výnos (vzpomeňte na tzv. investiční trojúhelník: výnos-riziko-likvidita).

Fondy krátkodobých investic a jejich fungování v detailu

Pravděpodobnost ztráty investovaných prostředků (riziko) je u fondů krátkodobých investic minimální a došlo by k ní pouze v případě opravdu velmi katastrofických scénářů (např. současný krach několika největších bank v ČR bez jejich převzetí / garance ze strany státu / centrální banky atp.). Platí tedy, že na škále rizikovosti se jedná o investiční fondy s nejmenším možným rizikem, jejichž výnos se odvíjí od výše základní úrokové sazby ČNB, která pokud se změní, změní se i očekávaný výnos tohoto typu fondu.

Níže je uveden souhrn nejčastějších dotazů od vás, poradců, k fondům krátkodobých investic. Nejfrekventovanější nejasnosti ohledně fungování tohoto typu fondů jsou vysvětleny ve větším, analytickém detailu. Odpovědi by vám měly poskytnout lepší orientaci v problematice fondů krátkodobých investic a zejména pomoci při práci s klienty a jejich investičním portfoliem.

  • Do čeho fondy tohoto typu převážně investují?

Fondy krátkodobých investic využívají primárně vklady u bank. Těmito vklady jsou buď klasické termínované vklady nebo tzv. reverzní repo operace. Fondy využívají i jiné nástroje peněžního trhu např. státní pokladniční poukázky. Dále tyto fondy mohou v omezené míře využívat dluhopisy, které mají buď velmi krátkou dobu do splatnosti nebo variabilní kupón, aby nepodstupovaly riziko změny tržní ceny dluhopisů.

  • Proč by fond krátkodobých investic využíval mimo bankovní úložky i dluhopisy? Nezvyšuje to riziko fondu?

Pokud jsou dluhopisy rozumně využity v omezené míře a jsou složeny převážně z kvalitních obligací, tak naopak zvyšují výnosový potenciál fondu při zachování extrémně nízké míry rizika (teorie portfolia). Zvyšuje se tak celková diverzifikace portfolia fondu, a navíc fond může profitovat z případného poklesu dluhopisových výnosů (=nárůst jejich ceny). Pokud by fond investoval vždy pouze 100 % majetku do vkladů, tak o tento dodatečný potenciál přichází. Určitě je lepší mít v řízení fondu větší flexibilitu než naopak a dodat tak aktivním řízením fondu klientům dodatečný výnos.  Pro zachování nízké míry rizika u fondu krátkodobých investic by se měl optimální poměr držených dluhopisů pohybovat okolo 10-20 % v závislosti na parametrech držených dluhopisů (durace, kreditní kvalita emitenta atp.). Statut fondu ale může povolit i vyšší míru držených dluhopisů, což má za cíl jediné, a to zajistit zmíněnou flexibilitu při aktivním řízením. Neznamená to ovšem, že pokud je statutem povoleno držet např. 100 % dluhopisů, tak k takovému poměru ve fondu vůbec někdy dojde. Investiční společnosti mají ve svém systému řízení rizik typicky nastaveny přísnější interní investiční limity, které volné statutární limity zpřísňují. Důvod je ryze praktický, interní limit lze v případě nutnosti změnit jednodušeji než limit statutární.

  • Co je to reverzní repo operace?

Reverzní repo operace je uložení peněžních prostředků na určitou dobu (14 dnů) výměnou za určitý typ zajištění (kolaterál) typicky v podobě kvalitních státních dluhopisů nebo pokladničních poukázek.

  • Je výhodnější termínovaný vklad, nebo repo operace?

Zjednodušeně lze říct, že rozdíl mezi těmito dvě typy instrumentů je v jejich zajištění, z čehož vyplývá i rozdílné úročení. Zajištěný instrument (repo operace) by tak měl mít nižší výnos. Na druhou stranu termínovaný vklad je více flexibilní, kdy ho lze jednodušeji předčasně zrušit (v případě fondu) a sjednat v libovolný den a na libovolnou dobu, zatímco repo operace je možné sjednat pouze v určité dny v týdnu na fixovaných 14 dnů. Konečný poměr mezi termínovanými vklady a repo operacemi ve fondu tak záleží na souhrnném vyhodnocení výnosovo-rizikových charakteristik portfolia jako celku a případných statutárních či zákonných omezení (investiční limity).

  • Ukládá fond prostředky přímo u České národní banky za aktuální repo sazbu 7 % p.a.?

Žádný fond nemůže u České národní banky napřímo provádět tzv. reverzní repo operace a vždy musí využít prostředníka, bankovní instituci, která transakci provede. V praxi to vypadá tak, že fond uzavře reverzní repo transakci s bankou a ta poté zpravidla provede tu samou transakci s ČNB (není to ale její povinností a může prostředky využít jinak). Banka vždy tuto transakci pro fond provede za určitou marži, takže výsledné úročení bude pro fond o něco nižší, než aktuální repo sazba ve výši 7 % p.a.

  • Když fond reverzní repo operaci neprovádí u ČNB, ale protistranou je banka, vůči komu fond podstupuje kreditní riziko?

Fond podstupuje kreditní riziko vůči bance, která obchod „zprostředkovává“. Toto riziko je minimalizováno jednak poskytnutým zajištěním, které by v případě kreditní události (defaultu) fondu zůstalo a fond by jej mohl poté zpeněžit, a jednak prováděním repo operací pouze skrze stabilní a kredibilní bankovní instituce.

  • Klienti vnímají tento typ fondu jako téměř bezrizikový, ale z uvedeného mi vyplývá že fond teoreticky podstupuje vysoké kreditní riziko, protože má zainvestováno pouze u jedné nebo několika málo bank. Měli bychom klienty na toto upozorňovat nebo mít obavy?

I fondy krátkodobých investic, které jsou speciálním fondem, musí dodržovat zákonem dané limity a omezení. Maximální expozice vůči jedné bance nesmí přesáhnout 20 % majetku fondu. Pokud by se tak fond rozhodl využívat pouze vklady u bank, musí využít vždy minimálně 5 bankovních institucí, což samo o sobě kreditní riziko efektivně rozkládá (diverzifikuje). Investiční společnosti navíc musí mít zavedeny postupy pro řízení rizik a jak risk manažer, tak portfolio manažer fondu pečlivě monitorují kreditní kvalitu bank, se kterými jsou transakce uzavírány. V případě zhoršení kreditní kvality některé z bank není tato banka pro vklady využita a je využita jiná banka, či jsou prostředky zainvestovány jiným způsobem.

  • Pokud fond využívá převážně termínované vklady, není lepší si ho zřídit přímo v bance než investovat do fondu, u kterého jsou navíc poplatky za správu atp.?

Banky přistupují k fondům jako k finanční instituci, a tak podmínky vkladu (úročení, likvidita atp.) jsou pro fond vždy lepší, než pokud by si do dané banky šla založit termínovaný vklad fyzická osoba napřímo. Je velkým benefitem pro klienta, že z fondu v případě nutnosti může do max. 2 týdnů vystoupit a podílové listy prodat, to u klasického termínovaného vkladu možné není. Klient je obvykle nějakým způsobem „sankcionován“ např. srážkou z naběhlého úroku či výpovědní lhůtou. Nemluvě o efektivnější diverzifikaci kreditního rizika vkladů ve fondu, jak již bylo zmíněno.

  • V minulých týdnech došlo zejm. v USA k několika tzv. runům na banku, kdy klienti začali masivně vybírat svá depozita a některé banky se dostaly do problémů, hrozí toto i u fondu krátkodobých investic?

Pokud by došlo k teoretickému runu na fond, tak ten má oproti bance jednu obrovskou výhodu, a sice že dané úložky provádí na velmi krátkou dobu, okolo 2 týdnů, a tak teoreticky může být v případě nutnosti celý fond zlikvidněn do uvedených 1-2 týdnů. To ovšem neplatí u bank, které mají většinu svých aktiv dlouhodobějších (poskytnuté úvěry atp.).

  • Fond za poslední 3 měsíce vykázal výkonnost 1,46 %, znamená to tedy, že za celý rok vykáže výkonnost pouze 5,84 % (1,46 % x 4 kvartály), přičemž při předpokladu stability úrokových sazeb ČNB po celý rok byla promována očekávaná roční výkonnost 6 %?

Vždy je nutné si uvědomit, že jakýkoliv fond krátkodobých investic je stále fond a jeho zhodnocení se odvíjí od více faktorů. Faktory, které způsobují varianci ve zhodnocení mohou být mimo ty hlavní (tržní přecenění vkladů a držených dluhopisů) mnohdy i nepatrné detaily jako např. menší počet dnů v měsíci. Zhodnocení fondu tak nelze počítat prostým způsobem jako např. výkonnost termínovaného vkladu, tedy na základě zhodnocení za poslední 3 měsíce přesně odhadovat zhodnocení za rok prostým vynásobením 4.

 

5

Komentáře

Celkem 0 komentářů v diskuzi

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb nám k tomu udělujete souhlas. Další informace.

OK

Open seminář Bořivoje Beránka

Máte zájem o seminář: